نویسنده: somayeh nushabadi

0

فرم های ثبت نام در انتخابات ارکان کانون (لطفاً فرم را به صورت پشت و رو چاپ نمایید)

خواهشمند است فرم های ثبت نام را به صورت پشت و رو در یک برگ A4 چاپ کرده و پس از تکمیل و الصاق عکس به دفتر کانون تحویل نمایید.

رشته امور خبرنگاری و روزنامه نگاری 0

رشته امور خبرنگاری و روزنامه نگاری

گروه 10 : خدمات اداری و عمومی رشته امور خبرنگاری و روزنامه نگاری ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 سعید ثقه ئی منطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ) 09189066241

رشته امور سرمایه گذاری پولی اعتباری 0

رشته امور سرمایه گذاری پولی اعتباری

گروه 4 : امور مالی رشته امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 محمد رحیمی موفق منطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ) 09188149745 2...

0

گروه 1 : معادن و منابع رشته مواد (فلزات) ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن همراه 1 ولي رضائی استان همدان 09183525956