دسته: مجمع

0

آگهی دعوت به مجمع عمومی سالیانه

             احتراما به استحضار اعضای محترم میرساند  عطف به مصوبه اعضای محترم هیات مدیره  مجمع عمومی عادی سالیانه  بصورت مجازی در مورخ 16 مهر ماه 1399  از ساعت 17 الی 20 برگزار می گردد....