کارشناسان رشته معادن

گروه ۱ :معادن و منابع
رشته معادن

ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ سید صادق حسینی سراسر کشور ۳۸۲۴۹۹۱۷ ۰۹۱۸۳۱۶۱۰۶۳
۲ علی میجانی استان همدان ۳۸۲۲۰۸۵۱ ۰۹۱۸۸۱۱۸۰۶۴
۳ سید محمد باقر میر ابوالفتحی استان همدان ۳۸۳۵۳۱۰۱ ۰۹۱۲۲۳۶۷۰۳۳
۴ محمد بشیر یوسفی یگانه استان همدان ۳۸۲۴۳۹۵۳ ۰۹۱۸۸۱۱۷۶۲۷
۵ سید محمود عسگریان استان همدان ۳۸۳۸۷۰۴۸ ۰۹۱۸۳۱۱۰۴۷۹
۶ مصطفی رضائی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان ۳۸۳۵۰۲۷۹ ۰۹۱۸۳۱۹۸۲۲۱
7 علی خدارحمی شهرستانهای استان همدان بجز مرکز استان 38280005 09181104055
8 کورش زمانیان منطقه دو استان همدان (شامل : نهاوند ، تويسركان ، ملاير ، اسدآباد)   09188503639

مطالب مرتبط