کارشناسان رشته حسابداری و حسابرسی

گروه ۴: امور مالی
رشته حسابداری و حسابرسی
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ حمیدرضا المعی سراسر کشور ۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۱۱۱۷۳۷۴
۲ غلامحسین ملائی سراسر کشور ۳۸۲۴۱۸۷۲ ۰۹۱۸۸۱۲۴۴۰۲
۳ ایوب رسولی سراسر کشور ۳۸۲۳۸۷۰۲ ۰۹۱۸۳۷۲۳۷۹۱
۴ محمدرضا مقصودی سراسر کشور ۳۲۵۱۵۷۷۳ ۰۹۱۸۳۱۳۹۲۷۶
۵ محمودرضا کریمی شهیر سراسر کشور ۳۲۵۱۳۵۶۱ ۰۹۱۸۳۱۵۶۲۴۱
۶ علی هاشم کریمی سراسر کشور ۳۸۲۷۸۳۹۸ ۰۹۱۸۸۱۲۷۹۷۷
۷ هوشنگ حیدریان سراسر کشور ۳۸۲۷۲۱۳۷ ۰۹۱۸۸۱۱۵۲۰۲
۸ علی مهدوی‌ خو سراسر کشور ۳۸۲۷۱۷۹۹ ۰۹۱۸۳۱۸۲۴۴۳
۹ محمدرضا کریمی پویا سراسر کشور ۳۸۲۴۸۵۱۲ ۰۹۱۸۸۱۲۶۴۸۹
۱۰ حمیدرضا بیک زاده سراسر کشور ۳۸۲۳۵۹۴۸ ۰۹۱۲۲۸۸۳۴۳۱
۱۱ محمد حسین پاکساز استان همدان ۳۸۲۲۷۷۸۷ ۰۹۱۸۸۱۱۷۷۱۲
۱۲ حاج آقا سلیمانی استان همدان ۳۸۲۲۲۵۴۱ ۰۹۱۸۳۱۳۶۷۱۹
۱۳ مرتضی قاسمی استان همدان 38222282 09186750026
۱۴ امیرعلی نایبی استان همدان ۳۸۲۳۹۲۰۵ ۰۹۱۸۸۱۱۲۴۴۰
۱۵ جمال کوهیان استان همدان 38220883 09183155010
۱۶ سعید عبداله زاده استان همدان ۳۸۲۴۰۵۹۵ ۰۹۱۲۱۴۷۱۷۲۸
۱۷ بیت اله عبدی استان همدان ۳۴۲۴۵۸۵۰ ۰۹۱۸۳۱۷۶۷۳۳
۱۸ حمید باختری استان همدان ۳۸۲۳۹۹۹۵ ۰۹۱۸۸۱۲۵۱۷۷
۱۹ علی اصغر داودی کسبی استان همدان ۳۲۲۱۷۶۶۲ ۰۹۱۸۸۵۲۰۱۶۷
۲۰ محمد عیسی خزائی استان همدان ۳۳۳۵۰۳۷۷
۳۳۳۳۰۶۵۳
۰۹۱۸۳۵۲۹۵۲۱
۰۹۱۸۷۵۱۶۷۴۱
۲۱ علی ملیحی استان همدان ۳۸۲۸۳۲۶۶ ۰۹۱۸۸۱۲۶۹۳۸
۲۲ مجید ریخته گر استان همدان ۳۸۲۳۱۴۲۱ ۰۹۱۸۳۱۳۶۹۹۲
۲۳ محمد خدارحمی استان همدان ۳۸۲۳۵۸۰۲ ۰۹۱۸۱۱۱۸۰۹۶
۲۴ افراسیاب صالحی استان همدان ۸۸۲۸۷۴۳۲_۰۲۱ ۰۹۱۲۸۲۰۰۴۱۳
۲۵ حسن پیمانی استان همدان ۳۸۲۷۱۱۴۰ ۰۹۱۸۳۱۹۸۴۹۵
۲۶ جمشید صالحی استان همدان ۲۲۹۷۳۴۲۷_۰۲۱ 09128855878
۲۷ مهرداد خزائی استان همدان ۳۴۲۸۳۲۱۵ 09183127179
۲۸ رسول قیاسوند حاجی آبادی استان همدان ۳۲۵۴۴۵۰۰ 09181190062
۲۹ مهدی نیکزادی شهرستانهای استان همدان ۳۸۳۷۱۵۳۰ ۰۹۱۲۰۲۵۹۰۱۱
۰۹۳۵۴۸۱۲۱۴۲
۳۰ جواد ذوالفقاری تابش شهرستانهای استان همدان ۳۸۲۴۹۹۶۹ ۰۹۱۸۶۰۸۲۰۷۲
31 سید قاسم سیاوشی شهرستانهای استان همدان 32296091

33341946

09183513110
32 علیرضا مزجات منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ)   09183133090
33 حسن مرادی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ)   09183171348
34 مهدی اسدی منطقه دو استان همدان (شامل : نهاوند ، تويسركان ، ملاير ، اسدآباد)   09188513961
35 حمیدرضا ولی محمدی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ)   09188123381
36 مهدی حسینی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ)   09124046128
37 ابوالفضل عزیزی شریف منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ)     09183150081
38 حسین حسنی   منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ)       0 9125408761
38 نسرین ورمزیار   منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ)       09183189209
39میر آقا شمس همت منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09188171904
40سعید نوریان منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09183155166

مطالب مرتبط