گزارش انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن

انتخابات کارگروه ۷ صنعت و فن در مورخه ۹۴/۵/۲۵ با تعداد ۳۱ نفر در یک مرحله تشکیل و اعضاء اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند.

  • مهندس جلال نزاکت ماب عضو اصلی
  • مهندس علی فیاضی عضو اصلی
  • مهندس امیر احقر عضو اصلی
  • مهندس محمد مهدی سیاح عضو اصلی
  • مهندس عطا اله معصومی عضو اصلی
  • مهندس نعمت حمیدی عضو علی البدل
  • مهندس مازیار بلالی مقدم عضو علی البدل

و در جلسه ۹۴/۶/۱۵ و ۹۴/۶/۲۹ اعضاء اصلی هیئت رئیسه انتخاب شدند.

  • مهندس علی فیاضی، رئیس
  • مهندس سید امیر احقر، نایب رئیس
  • مهندس محمد مهدی سیاح، منشی

مطالب مرتبط