گزارش بازگشایی دفتر نمایندگی تویسرکان

مراسم بازگشایی دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری تویسرکان روز یکشنبه مورخ 14 دی 1399 با حضور ریاست و اعضا محترم هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان و جمعی از کارشناسان رسمی در محل دفتر نمایندگی برگزار شد .
آقای مهندس علیقارداشی در سمت مسؤل دفتر نمایندگی کانون کارشناسان رسمی دادگستری شهرستان تویسرکان ابقا گردیدند .

مطالب مرتبط