هیات مدیره

مهندس رضا مقصودخواه رئیس هیئت مدیره
مهندس حسین ونائی نایب رئیس و عضو هیئت مدیره
مهندس سید سعدی وفائی مسئول امور مالی
مهندس سید محمود سیدی نژاد عضو هیئت مدیره
مهندس امیر کاوندی راهنما

 

 عضو هیئت مدیره
 مهندس امیرحسین اعتصام  بازرس اصلی
 مهندس احمد سماوات   بازرس اصلی
 مهندس کوروش ابلقی

 

بازرس علی البدل
 مهندس مازیار بلالی مقدم  دادستان انتظامی