گزارش انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی

انتخابات کارگروه ۹ کشاورزی و منابع طبیعی در مورخه ۹۴/۵/۱۵ با تعداد ۴۴ نفر در دو مرحله تشکیل و اعضاء اصلی و علی البدل به شرح ذیل انتخاب شدند.

  • مهندس عبداله حدادی عضو اصلی
  • مهندس علی حیدر مهرابی عضو اصلی
  • مهندس حمید شهبازیان عضو اصلی
  • مهندس علی محمدی عضو اصلی
  • مهندس داریوش رادمهر عضو اصلی
  • مهندس کوروش ابلقی عضو علی البدل
  • مهندس حسن جللی عضو علی البدل

و در جلسه ۹۴/۵/۲۱ اعضاء اصلی هیئت رئیسه انتخاب شدد.

  • مهندس علی حیدر مهرابی، رئیس
  • مهندس علی محمدی، نایب رئیس
  • مهندس عبداله حدادی، منشی

مطالب مرتبط