فصل اول: کلیات

فصل اول ، کلیات

ماده ۱- در این آئین نامه ، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود :
الف – قانون : ” قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ”
ب – کانون : ” کانون کارشناسان رسمی دادگستری ”
ج – شورای عالی ” شورای عالی کارشناسان رسمی “

ماده ۲- ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان ، محل اقامتی می باشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است .

ماده ۳- معیار تشخیص نزدیکترین کانون ، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با استان دیگر ، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می شود بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام و اختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون . نظر شورای عالی ملاک عمل می باشد .