نظامنامه‌ها و مصوبات کانون

در اجرای مفاد بند (ب) ماده(۷) قانون کارشناسان رسمی دادگستـری نظامنامه حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منظور گسـترش خـدمات کـارشناسان متناسب با تجربیات علمی و فنی بشرح ذیل تدوین می‌شود:
ماده ۱ـ حوزه جغرافیایی خدمات کارشناسی به منطقه‌ای اطلاق می‌شود که کارشناس مجاز به ارائه خدمات کارشناسی در آن منطقه می‌باشد.
ماده ۲ ـ مبنای تعیین حوزه جغرافیایی اولیه شرکت در آزمون پذیرش کارشناسان رسمی دادگستری و طی مراحل قانونی است.
ماده ۳ ـ حوزه جغرافیایی اولیه که به ترتیب مقرر در ماده ۲ تعیین می‌شود غیرقابل تغییر می‌باشد مگر در چهارچوب نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب جلسات ۱۲/۶/۱۳۸۳ و ۵/۹/۱۳۸۳ شورای‌عالی)
ماده ۴ ـ کارشناسان رسمی دادگستری پس از ۵ سال سابقه خدمت در شهرستان موردپذیرش بااولویت انجام امور کارشناسی در شهرستان مربوطه می‌تواند در سایر شهرستانهای استان نیز خدمات کارشناسی ارائه نمایند.
ماده ۵ ـ کارشناسان رسمی دادگستری با۱۰سال سابقه خدمت می‌توانند با رعایت اولویت شهرستان مربوطه و سایر شهرستانهای استان در مرکز استان ذیربط نسبت به ارائه خدمات کارشناسی اقدام نمایند.
ماده ۶ ـ کارشناسان رسمی دادگستری دارای ۱۵ سال سابقه خدمت می‌توانند با رعایت اولویت‌‌های مقرر در ماده ۵ این نظامنامه در سایر استانها نیز باستثنای شهر تهران اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.
ماده ۷ ـ کارشناسان رسمی دادگستری با ۱۸سال سابقه خدمت می‌توانندعلاوه بر ارائه خدمات کارشناسی در سایر استانها در شهر تهران نیز اقدام به ارائه خدمات کارشناسی نمایند.
ماده ۸ ـ کارشناسان شهرستانها و مناطق استان تهران پس از ۵سال سابقه خدمت می‌توانند درکلیه شهرستانها و مناطق (باستثنای منطقه یک تهران) اقدام به ‌ارائه خدمات‌ کارشناسی نمایند و پس از ده سال سابقه خدمت، در سراسر کشور مجاز به ارائه خدمات کارشناسی هستند.
ماده ۹ ـ مـدت مـحرومیت از خـدمات کـارشناسی کـارشناسانی که مـحکومیت
دارند برای‌توسعه حوزه جغرافیایی به زمانهای تعیین شده در مواد فوق اضافه می‌شود و به هر جهت در زمان محرومیت‌حوزه جغرافیایی غیر قابل تغییر است.
ماده ۱۰ـ تخلفات انتظامی کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه اولیه پذیرش کارشناس قابل رسیدگی است مگر در مورد کارشناسانی که وفق نظامنامه نقل و انتقالات کارشناسان به حوزه دیگری منتقل شوند که در این صورت رسیدگی به تخلفات نیز در حوزه جدید انجام خواهد شد.
ماده ۱۱ـ در صورت ارجاع کار خارج از چهارچوب این نظامنامه توسط محاکم و مراجع قضایی کارشناسان موظف به اعلام مراتب به مراجع مذکور هستند و در صورت تأیید بر اجرای قرار کارشناسی، چنانچه معذوریت و جهات ردی وجود نداشته باشد کارشناس اقدام به اجرای قرار کارشناسی می‌نماید.
ماده ۱۲ـ هیچ‌یک از کارشناسان خارج از حوزه جغرافیایی خود مجاز به ایجاد دفتر کارشناسی نمی‌باشد.
این نظامنامه در ۱۲ ماده در جلسه مورخ ۲۶/۵/۱۳۸۵شورای‌عالی به تصویب رسید.