کارشناسان رشته تعیین نفقه

گروه۴: امور مالی
رشته تعیین نفقه
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ محمد حسین سعیدی سراسر کشور ۳۲۵۲۵۸۸۲ ۰۹۱۸۱۱۱۶۸۷۴
۲ عباس حسین پور سراسر کشور ۳۸۲۲۹۶۰۸ ۰۹۱۸۱۱۱۷۰۷۷
۳ مهرداد سلیمانی سراسر کشور ۳۸۲۶۷۹۲۰ ۰۹۱۸۱۱۱۳۶۳۰
۴ فاطمه عبدالهی مهربان استان همدان ۳۸۲۶۵۸۳۳ ۰۹۱۸۳۱۳۵۱۴۵
۵ مجید قاسمی استان همدان ۳۸۳۵۱۰۰۰ ۰۹۱۸۳۱۹۷۷۶۳
۶ محسن مریانجی استان همدان ۳۲۵۲۳۲۴۵ ۰۹۱۸۸۱۴۵۸۷۲
۷ مهران شریفی راد استان همدان ۳۲۵۱۵۳۰۳ ۰۹۱۸۳۱۷۰۳۲۷
۸ علی اله زارعی استان همدان _ ۰۹۱۸۸۱۲۴۳۷۳
۹ مرضیه هادئی استان همدان ۳۴۵۰۰۲۵۱ ۰۹۱۸۸۱۷۰۵۷۰
۱۰ سیده زهرا حسینی طریق استان همدان ۳۸۲۷۹۹۵۱ ۰۹۱۸۸۱۵۸۸۲۷
۱۱ سید نادر عقیلیان استان همدان ۳۲۵۳۰۸۱۱ ۰۹۱۸۸۱۳۱۳۰۹
۱۲ نقی فلاح شهرستانهای استان همدان ۳۳۱۳۴۶۵۳ ۰۹۱۸۸۱۲۰۴۷۸
۱۳ سیاوش رهبر استان همدان ۳۸۲۴۳۶۱۲ ۰۹۱۲۴۷۷۰۲۲۵
۱۴ اعظم رضائی مژگان شهرستانهای استان همدان ۳۴۲۸۵۱۸۵ ۰۹۱۸۶۷۵۱۲۰۵
۱۵ علیرضا شاکری استان همدان ۳۸۲۷۱۵۵۲ ۰۹۱۸۴۰۶۱۸۲۵
16 محمد عباسی منطقه دو استان همدان (شامل : نهاوند ، تويسركان ، ملاير ، اسدآباد) 09189524282
17 مهدی انصاری منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09188137922
18 راضیه احمدوند منطقه دو استان همدان (شامل : نهاوند ، تويسركان ، ملاير ، اسدآباد) 09189545297
19 سیدابراهیم حسینی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09183134637
20 معصومه عضدی مشفق منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09183148543
21 مرضیه پیله ور منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09183134924
22 مصطفی شکیب منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09126767655
23 سیدمحمد موسوی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09188172290
24 مهوش همدانی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09183143372
25 سید حسام الدین سرمدی منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09203511434
26 فاطمه اسدی حبیب منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09180174373
27 علیرضا قاسمی مجاهد منطقه یک استان همدان (شامل : همدان ، بهار ، رزن ،كبودرآهنگ) 09916753454
28 قدرت اله قربانی منطقه دو استان همدان (شامل : نهاوند ، تويسركان ، ملاير ، اسدآباد) 09186083296

مطالب مرتبط