کارشناسان رشته برنامه ریزی شهری

گروه 6 : راه و ساختمان و نقشه برداری
رشته برنامه ریزی شهری
ردیفنام و نام خانوادگیحوزه فعالیتتلفن همراه
1آیت الله اژدری تشریقسراسر کشور09122236712
2حمیدرضا طبی مسرورسراسر کشور09188113094
3 علی اصغر شیریسراسر کشور09183136991
4مسعود احمدیسراسر کشور09188126567
5محمدرضا قرائیاستان همدان09188143528
6ابراهیم امینی فرداستان همدان09181117795
7سارا بیاتمنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)09188193471
8فرشید جهانگیریانمنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)09187073959
9مجید شاکری کرممنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)09182113682
10احمد فاضلی پرورمنطقه دو استان همدان (ملایر، تویسرکان، نهاوند، اسدآباد)09188116302
11بهرام فردوسیمنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)09189700537
12عبدالله مسلسلمنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)09186314564
13اسماعیل یوسفیمنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)09187046427
14احمد علی عسگریمنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)09183114497
15حامد فامیل نوروزیمنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)9188157073
16شهرام شریفیمنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)09183170174
17محمد قادریمنطقه یک استان همدان (همدان، بهار،رزن، کبودرآهنگ)09129234173
    

مطالب مرتبط