کارشناسان رشته برنامه ریزی شهری

گروه ۶ : راه و ساختمان و نقشه‌برداری
رشته برنامه ریزی شهری
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ آیت اله اژدری تشویق سراسر کشور _ ۰۹۱۲۳۷۵۴۲۴۷
۰۹۱۲۲۲۳۶۷۱۲
۲ حمیدرضا طبی مسرور سراسر کشور ۳۸۲۴۷۹۳۶
۳۸۲۶۲۷۲۳
۰۹۱۸۸۱۱۳۰۹۴
۳ علی اصغر شیری استان  همدان ۷_۳۸۴۷۰۱۰۴ ۰۹۱۸۳۱۳۶۹۹۱
۴ مسعود احمدی استان  همدان ۳۸۲۸۱۵۹۲ ۰۹۱۸۸۱۲۶۵۶۷
۵ محمدرضا قرائی استان  همدان ۳_۳۸۲۲۳۰۰۱ ۰۹۱۸۸۱۴۳۵۲۸
۶ ابراهیم امینی فرد استان همدان ۳۲۶۲۰۸۷۶ ۰۹۱۸۱۱۱۷۷۹۵

مطالب مرتبط