زمانبندی مصاحبه آزمون شفاهی پذیرفته شدگان آزمون کارشناس رسمی 1398

زمانبندی آزمون شفاهی پذیرفته شدگان 1398 آزمون کارشناسی رسمی دادگستری

از مورخ     15/06/1399      الی       06/07/1399     ساعات 16 الی 20

با سلام و آرزوي توفيقات الهي و با تبريك موفقيت جنابعالي براي كسب حد نصاب لازم در آزمون مرحله اول ، به اطلاع مي رساند، زمان آزمون مرحله دوم براي هر رشته طي پيامك ارسالي براي هر نفر مشخص مي شود.خواهشمند است با همراه داشتن كارت ملي ، شناسنامه ، اصل كليه مداركي كه در پرسشنامه به آنها استناد مي نماييد و اصل مدرك تحصيلي و كاري در زمان تعيين شده در آدرس ذيل حضور بهم رسانيد. اطلاعات تكميلي در وب سايت كانون همدان به آدرس http://karshenasan-hamedan.ir/ موجود مي باشد.

تذكر : عدم حضور به موقع به هر علت ، به دليل عدم امكان تجديد مصاحبه انصراف از مصاحبه تلقي شده و موجب مختومه شدن پرونده متقاضي مي گردد.

همدان ، خيابان ميرزاده عشقي ، تقاطع هنرستان (پيچ زندان) ، پلاك ۳۸۹ طبقه دوم. (سالن اجتماعات و سالن مصاحبه)

تاریخ وساعت مصاحبه برای هر فرد طبق پیامک ارسالی به ایشان  می باشد

رشته کارشناسینامنام خانوادگیتاریخ مصاحبه
راه و ساختمان يزدانسحاب علي نظري  1399/06/15
راه و ساختمان علي شمس1399/06/15
راه و ساختمان محمدمهديفروتن                          1399/06/15
راه و ساختمان محمدبحيرايي1399/06/15
راه و ساختمان اميدعباسي1399/06/15
راه و ساختمان علي رضا      پيران 1399/06/15
راه و ساختمان بهنام  گلفام   1399/06/15
راه و ساختمان بهروز    گردان     1399/06/16
راه و ساختمان محمد    سازجيني   1399/06/16
راه و ساختمان ولي    فريادرس     1399/06/16
راه و ساختمان مهرشاد        عباسي سرور  1399/06/16
راه و ساختمان حميد   عبدالملكي          1399/06/16
راه و ساختمان محمدحسين    زندي      1399/06/16
راه و ساختمان اميد   بهادرخاني       1399/06/16
راه و ساختمان عليرضا      لباسي 1399/06/16
راه و ساختمان رضا  تركاشوند    1399/06/17
راه و ساختمان محمدرضا     احمدي     1399/06/17
راه و ساختمان علي    كوليوندسالوكي   1399/06/17
راه و ساختمان محمدحسن    مدبري دلشاد  1399/06/17
راه و ساختمان حميد اسدي 1399/06/17
راه و ساختمان حسين       توچقازي 1399/06/17
راه و ساختمان محسن   تواضعي 1399/06/17
راه و ساختمان حسن   ريحاني همداني 1399/06/17
راه و ساختمان علي  فريدوني     1399/06/18
راه و ساختمان مرتضي  توانگرزاده همدان  1399/06/18
راه و ساختمان مريم    نصرتي  1399/06/18
راه و ساختمان فرامرز بيات 1399/06/18
راه و ساختمان جواد كريمي   1399/06/18
راه و ساختمان حسين  منصوري جوزاني  1399/06/18
راه و ساختمان ايمان     ظفري   1399/06/18
راه و ساختمان علي رضا  صارمي      1399/06/18
تاسيسات ساختمانيرضا  قيامي مجهز   1399/06/19
تاسيسات ساختماني  صفورا   عابدي   1399/06/19
تاسيسات ساختماني  مهدي   حبيبوند 1399/06/19
تاسيسات ساختمانيميثم پيرويان        1399/06/19
تاسيسات ساختماني عليرضا  كوكبي  1399/06/19
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجاتسيدجعفر   ميرباقري مرويلي   1399/06/22
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجاتحميد   افشاري  1399/06/22
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات احمد      انصاري 1399/06/22
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات جواد  افشاري       1399/06/22
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات بهزاد اسمار  1399/06/22
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات محمدمهدي شهبازي 1399/06/22
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات محمود قادري 1399/06/22
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات حميدرضا مقدم كيا  1399/06/22
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات مصطفي خالق وردي 1399/06/23
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات محمدهادي اسلامي غيور 1399/06/23
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات عليرضا  مهدوي 1399/06/23
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات محمد ميرزائي 1399/06/23
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات مصطفي سعادتي وقار 1399/06/23
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجاتامين قاسمي مقدم  1399/06/23
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجات سجاد رشيدي  1399/06/23
برق -ماشين وتاسيسات كارخانجاتمرتضي كاظمي مستقيم 1399/06/23
برنامه ريزي شهري  اسماعيل يوسفي 1399/06/24
برنامه ريزي شهري  شهرام  شريفي  1399/06/24
برنامه ريزي شهرياحمدعلي عسگري 1399/06/24
برنامه ريزي شهري فرشيد جهانگيريان 1399/06/24
برنامه ريزي شهري  مجيد  شاكري كرم  1399/06/24
برنامه ريزي شهري احمدنصيري  1399/06/24
برنامه ريزي شهري محمدخليل البرزنيا   1399/06/24
برنامه ريزي شهري حامد فاميل نوروزي 1399/06/24
برنامه ريزي شهري سارا  بيات  1399/06/25
برنامه ريزي شهري عبدالله  مسلسل  1399/06/25
برنامه ريزي شهريپدرام  مهرائي    1399/06/25
برنامه ريزي شهري  محمد قادري 1399/06/25
برنامه ريزي شهري  طاهره متقي  1399/06/25
برنامه ريزي شهري  احمد  فاضلي پرور 1399/06/25
برنامه ريزي شهري بهرام فردوسي 1399/06/25
مهندسي اب علي افروزي 1399/06/26
مهندسي اب علي فلك دين 1399/06/26
مهندسي اب كاظم شاه وردي  1399/06/26
مهندسي اب مرتضي احمدي رحمت   1399/06/26
مهندسي ابعلي كمنداني 1399/06/26
تعيين نفقه         سميه  رنگين كمان  1399/06/29
تعيين نفقه         حبيب اله رباطي  1399/06/29
تعيين نفقه         غزاله  كوثري  1399/06/29
تعيين نفقه         مهدي  سفركريمي      1399/06/29
تعيين نفقه         پروانه مرادي حقگو  1399/06/29
تعيين نفقه         زيبا  حبيبي مشهود 1399/06/29
تعيين نفقه         احمد   براري  1399/06/29
تعيين نفقه         علي محمد مهدوي تبار 1399/06/30
تعيين نفقه         هادي  جواهري  1399/06/30
تعيين نفقه         سيما كمال همدان  1399/06/30
تعيين نفقه         سيدمحمد ابرومندي 1399/06/30
تعيين نفقه         حامد اسكندري 1399/06/30
تعيين نفقه         حسن خزائي  1399/06/30
تعيين نفقه         ليلا  ارين پارسا  1399/06/30
تعيين نفقه         احمد سامني داويجاني  1399/06/30
حوادث ناشي ازكار ولي  صادقي 1399/06/31
حوادث ناشي ازكاررضا  افشاري  1399/06/31
حوادث ناشي ازكار عليدارابي 1399/06/31
حوادث ناشي ازكار رضا  حقيقي  1399/06/31
حوادث ناشي ازكار رامين عطايي فريد 1399/06/31
حوادث ناشي ازكار فاطمه  ذكاوتي قراگوزلو  1399/06/31
حوادث ناشي ازكار فرشيد حنيفي  1399/06/31
حوادث ناشي ازكار علي   تيموري خجسته 1399/07/01
حوادث ناشي ازكار طاهره  بهرامي نيكو   1399/07/01
حوادث ناشي ازكار رويا    بيات    1399/07/01
حوادث ناشي ازكار فهيمه مرداني       1399/07/01
حوادث ناشي ازكار حسين رضا   صالحي مشاور  1399/07/01
حوادث ناشي ازكار تيمور  سلطاني   1399/07/01
حوادث ناشي ازكار ليلا   نديمان 1399/07/01
حوادث ناشي ازكارعليرضا    يحيي خو           1399/07/01
امور ثبتيرضا    سائدمنش   1399/07/02
امور ثبتي سيروس    اميدي  1399/07/02
امور ثبتي علي   سعيدي    1399/07/02
امور ثبتي محمدعلي  جليلوند  1399/07/02
امور ثبتي عزت اله       عبدالمالكي     1399/07/02
امور ثبتي جواد  هادي رفيع    1399/07/02
امور ثبتي حميدرضا  حجتي  1399/07/02
امور ثبتيمحسن خداپرست      1399/07/02
امور ثبتي محمد   بهادري  1399/07/02
امور ثبتي سعيد  محمدصالحي  1399/07/02
امور ثبتي نادر  شجاعي   1399/07/02
امور بيمهمجتبي  نوتركش   1399/07/05
امورسرمايه گذاري -پولي واعتباري  مريم    ذوالفقاري 1399/07/05
معماري داخلي وتزئينات     وحيد  بهرامي  1399/07/05
امورسرمايه گذاري -پولي واعتباري    محمد   رحيمي موفق 1399/07/05
امور ورزشيمعصومه مجيدي پرست 1399/07/05
امور ورزشيحشمت اله   مرادي شرف  1399/07/05
معماري داخلي وتزئينات    علي   عباسيان  1399/07/05
امور بيمه احمد    فخاري همت  1399/07/05
امورسرمايه گذاري -پولي واعتباري مصطفي  لطفي پارسا 1399/07/05
زبان هاي خارجي انگليسي    اميررضا   رحيم بخش 1399/07/06
ثبت شركتها-علائم تجاري واختراعات  مرتضي وصالي ناصح    1399/07/06
لوازم خانگي واداري         مسعود   حجازي فخر 1399/07/06
اموروسائطنقليه ريلي       رضا   بختياري1399/07/06
ثبت شركتها-علائم تجاري واختراعات    رويا   مصطفايي  1399/07/06
امورخبرنگاري وروزنامه نگاري   سعيد  ثقه ئي  1399/07/06
لوازم خانگي واداري شهرام منصوري 1399/07/06
كتاب وكتابداري          فرهاد  رستمي جميل  1399/07/06
مهندسي محيطزيست          محمد  ونائي تبار  1399/07/06
محيطزيست طبيعي           سهيلا براتي  1399/07/06
مهندسي ترافيك          مصطفي زنگنه 1399/07/06
كتاب وكتابداري           مهدي خوش خان1399/07/06
ابنيه واثارباستاني        مهدي  غلامي نورابادي   1399/07/06
اموربازرگاني محمدباقر   مرادي  1399/07/06
حسابداري وحسابرسي       مهدي   مهدوي خو 1399/07/06
کشاورزی و منابع طبیععلیسوری1399/07/06

کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان همدان

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *