کارشناسان رشته برق، الکترونیک و مخابرات

گروه۷ : صنعت و فن
رشته برق، الکترونیک و مخابرات
ردیف نام و نام خانوادگی حوزه فعالیت تلفن ثابت تلفن همراه
۱ رحیم خورسندی استان همدان _ ۰۹۱۴۱۰۴۸۴۱۸
۰۹۱۸۸۱۷۸۳۲۶
۲ حامد صیدی استان همدان ۳۸۲۶۴۳۱۰ ۰۹۱۸۸۳۷۴۹۲۳
۳ سید فرید حسین اجاقی استان همدان ۳۲۶۲۲۲۱۰ ۰۹۱۸۳۱۱۴۶۵۶
۴ مصطفی ترابیان استان همدان ۳۸۲۷۱۵۵۱ ۰۹۱۸۸۱۵۴۲۴۶
5 عباس دینی استان همدان 09372385591
6 محمدرضا زیباصفت استان همدان 38225915 09122476062

مطالب مرتبط