منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری

بنام خداوند هستی بخش
رسول اکرم(ص): بهترین شما، خوش خلقترین شماست.

منشور اخلاق حرفه ای کارشناسان رسمی دادگستری

بعنوان کارشناس رسمی دادگستری می پذیرم که باید متخلق به اخلاق این منشور و حرفه ای کارشناسان باشم. در انجام وظیفه به خدای باری تعالی توکل داشته و از او استعانت طلبیده و به رزاق بودن او اعتقاد داشته باشم. اخلاق و رفتارم برگرفته از سیره پیامبر اسلام(ص) و ائمه هدی(ع) باشد. به توان علمی ، تجربی و تخصصی خود همراه با مهارت و تدبیر اطمینان و یقین داشته باشم. راستی، درستی، صداقت و سلامت نفس بر وجودم حاکم باشد. امانت، رازداری و اصل بی طرفی را در اجرای وظایفم رعایت نمایم. در اظهارنظرهایم از اغراض شخصی و احساسی دوری نموده و تمام حقایق را مکتوب بدارم. حقایق و واقعیتها را شفاف ببینم، متقن و مستدل بنویسم و در هر مقطع زمانی از آن دفاع کنم. قوانین و مقررات را محترم شمرده و در انجام مسئولیتم مراعی آن باشم. به کسب روزی حلال، والاغیر، معتقدم و آن را از شمول برکات و رحمت الهی بدانم. از هرگونه مفسده ای پرهیز کنم و با رفتارم وثاقت خود و سایر کارشناسان را حفظ نمایم. براساس صلاحیتهای اکتسابی و با پروانه معتبر اظهار نظر نمایم. در انجام وظایف گروهی تشریک مساعی نموده و ضمن آراستگی مناسب، خود را متعهد به حضور در تمامی مراحل اجرایی بدانم. با رفتار و اخلاقم حفظ حرمت، عفت ، پاکدامنی و چشم پوشی از محرمات بنمایم. در برخورد با مراجعیت و متداعیین اصل اعتدال و احترام به حقوق هریک از اصحاب را در جایگاه خود رعایت نمایم. تمام توان و تلاش خود را فارغ از هرگونه تاثیرپذیری از جریانها و عوامل سیاسی، اجتماعی و مالی در جهت بسترسازی مناسب و دستیابی به عدالت مصروف بدارم. در نهایت وجدانم را محکمه ای می دانم که بر اعمال و رفتارم قضاوت می نماید.

متن فوق مستفاد از سوگندنامه ، قانون، آئین نامه و مقررات جاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری تنظیم گردیده است.

شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری اردیبهشت ۱۳۹۴