لیست کارشناسان رسمی

شماره گروهگروهرشته
گروه یک گروه مهندسی منابع آب و معادن رشته معادن
رشته مواد (فلزات)
رشته مهندسی آب
گروه 2گروه ارزشیابی اموال منقولرشته لوازم خانگی و اداری
گروه 3گروه امور پزشکی و غذائیرشته مواد غذائی و مسمویتهای ناشی از آن
گروه 4گروه امور مالیرشته آمار
رشته امور سرمایه گذاری، پولی و اعتباری
رشته حسابداری و حسابرسی
رشته امور بازرگانی
رشته تعیین نفقه
رشته امور بیمه
گروه 5گروه امور وسائط نقلیه رشته امور حمل و نقل (ترابری)
 رشته وسائط نقلیه موتوری
گروه6گروه راه و ساختمان و نقشه‌ برداریرشته امور ثبتی
رشته برنامه ریزی شهری
رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی
رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
رشته مهندسی ترافیک
رشته مهندسی محیط زیست
رشته معماری داخلی و تزئینات
رشته ابنیه و آثار باستانی
۷گروه صنعت و فنرشته الکتروشیمی و پتروشیمی
رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
رشته برق، الکترونیک و مخابرات
رشته تاسیسات ساختمانی
رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
رشته صنایع گاز و گازرسانی
رشته صنایع نفت
رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی
گروه 8گروه فنون هنریرشته تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت
رشته امور ورزشی
گروه 9گروه کشاورزی و منابع طبیعیرشته دامپروری و دامپزشکی
رشته صنایع چوب
رشته کشاورزی و منابع طبیعی
رشته محیط زیست طبیعی
رشته محصولات دامی
گروه 10گروه خدمات اداری و عمومیرشته امور اداری و استخدامی
گروه 11گروه ایمنی و حوادثرشته امنیت عمومی
رشته حوادث ناشی از کار
رشته امور خبرنگاری و روزنامه نگاری