لیست کارشناسان رسمی

ردیف گروه رشته
۱ گروه مهندسی منابع آب و معادن رشته معادن
رشته مهندسی آب
۲ گروه ارزشیابی اموال منقول رشته لوازم خانگی و اداری
۳ گروه امور پزشکی و غذائی رشته مواد غذائی و مسمویتهای ناشی از آن
۴ گروه امور مالی رشته آمار
رشته امور بازرگانی
رشته تعیین نفقه
رشته حسابداری و حسابرسی
رشته امور بیمه
۵ گروه امور وسائط نقلیه  رشته امور حمل و نقل (ترابری)
 رشته وسائط نقلیه موتوری
۶ گروه راه و ساختمان و نقشه‌ برداری رشته امور ثبتی
رشته برنامه ریزی شهری
رشته نقشه برداری و اطلاعات مکانی
رشته راه و ساختمان و نقشه برداری
رشته مهندسی ترافیک
رشته مهندسی محیط زیست
رشته محیط زیست طبیعی
رشته معماری داخلی و تزئینات
رشته ابنیه و آثار باستانی
۷ گروه صنعت و فن رشته الکتروشیمی و پتروشیمی
رشته برق، ماشین آلات و تاسیسات کارخانجات
رشته برق، الکترونیک و مخابرات
رشته تاسیسات ساختمانی
رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات
رشته صنایع گاز و گازرسانی
رشته صنایع نفت
رشته مهندسی پزشکی، لوازم و تجهیزات پزشکی
۸ گروه فنون هنری رشته تشخیص اصالت خط ،امضاء و اثر انگشت
رشته امور ورزشی
۹ گروه کشاورزی و منابع طبیعی رشته دامپروری و دامپزشکی
رشته صنایع چوب
رشته کشاورزی و منابع طبیعی
رشته گیاهپزشکی
رشته محصولات دامی
۱۰ گروه خدمات اداری و عمومی رشته امور اداری و استخدامی
۱۱ گروه ایمنی و حوادث رشته امنیت عمومی
رشته حوادث ناشی از کار