فصل دوم: شورای عالی

فصل دوم ، شورای عالی

ماده ۴- تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی ، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون ، حداقل سه ماه قبل از برگزاری انتخابات در هر دوره انتخابی به وسیله شورای عالی تعیین و اعلام می گردد .

ماده ۵- نصاب کانون ها برای عضویت در شورای عالی با در نظر گرفتن نسبت کل کارشناسان رسمی به تعداد هجده نفر اعضاء شورای عالی تعیین می گردد . چنانچه تعداد کارشناسان رسمی یک کانون ( اعم از کارشناسان آن استان و کارشناسان استان دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو آن کانون محسوب می گردند ) کمتر از نصاب لازم برای معرفی یک عضو باشند ، کارشناسان آن کانون به ترتیب با کارشناسان نزدیکترین کانون یا کانون های دیگر تجمیع و تعداد نصاب اعضاء برای شورای عالی تعیین خواهد خواهد شد .
تبصره – پس از تعیین و اعلام تعداد نصاب اعضای هر کانون ، داوطلبان عضویت در شورای عالی یک ماه مهلت دارند تا در کانون مربوط داوطلبی خود را ثبت نمایند . کانون ها موظفند ظرف حداکثر پانزده روز تاریخ پایان مهلت ثبت نام ، اسامی و آخرین وضعیت پروانه کارشناسی داوطلبان را به شورای عالی و در دوره اول به کانون استان تهران اعلام نمایند .

ماده ۶- شورای عالی بالافاصله پس از وصول تمامی اسامی داوطلبان که ثبت نام کرده اند فهرست اسامی و وضعیت پروانه آنان را در اختیار کمیسیون تشخیص صلاحیت موضوع ماده (۱۳) قانون قرار می دهد .
تبصره ۱- داوطلبان باید در زمان ثبت نام و اخذ رای دارای پروانه معتبر کارشناسی بوده و در حالت تعلیق نباشند .
تبصره ۲- شورای عالی پس از اخذ نظر کمیسیون ماده (۱۳) بلافاصله فهرست اسامی داوطلبان واجد شرایط را به کانون های مربوط اعلام می نماید . داوطلبانی که صلاحیت آنها رد شده می توانند از تاریخ اعلام کانون مربوط یه آنان ، ظرف مدت پنج روز اعتراض خود را به کانون مربوط تسلیم نمایند . کانون مزبور بلافاصله اعتراضات واصله را به کمیسیون ماده (۱۳) منعکس نموده و کمیسیون یاد شده ظرف یک هفته نظریه قطعی خود را به کانون مربوط اعلام خواهد کرد .

ماده ۷- به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انخابات برگزار می شود . کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند . انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه ای که در محل شورای عالی تشکیل می شود و تاریخ آن از قبیل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود ۱۸ نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می نمایند . درهر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد .
تبصره ۱- کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول ، به عنوان ” افراد ذخیره ” کانون های مربوط در شورای عالی محسوب می گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت ، استعفاء ، تعلیق ، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند ، “افراد ذخیره ” آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی در آیند .
تبصره ۲- چنانچه “افراد ذخیره ” نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند ، انتخابات میان دوره ای درکانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز “افراد ذخیره ” کانون ها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود ، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند . در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانون ها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد . بقیه منتخبان مذکور ” افراد ذخیره ” کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می گردند .

ماده ۸- مسئولیت اجرای انتخابات به عهده شورای عالی خواهد بود . معرفی کارشناسان موضوع ماده (۱۳) قانون به رئیس قوه قضائیه و اجرای انتخابات شورای عالی و کلیه وظائفی که در قانون و این آئین نامه به عهده شورای عالی است ، و در دوره اول و قبل از تشکیل شورای عالی به عهده کانون استان تهران می باشد .

ماده ۹- محل برگزاری مرحله اول انتخابات شورای عالی ، کانون استان ها و در مرحله دوم کانون استان تهران یا شورای عالی می باشد .
در مواردی که طبق قسمت اخیر ماده (۵) این آئین نامه دو یا چند کانون و نمایندگی با یکدیگر تجمیع و رای می دهند ، محل برگزاری مرحله اول انتخابات در کانون های مذکور خواهد بود که اعضای هر کانون برای اخذ رای به کانون استان خود مراجعه می نمایند . حائزان اکثریت آراء در این محاسبه کارشناسی می باشد که بیشترین رای را در صندوق کانون های مذکور کسب نموده باشد ، اعم از آراء اعضای مقیم کانون ها و آراء اعضای استان های دیگری که به دلیل نداشتن کانون مستقل عضو نمایندگی آن کانون می باشند .

ماده ۱۰- به منظور همکاری و هماهنگی کانون ها در امر انتخابات شورای عالی و انتخاب سی و شش نفر مربوط ( هجده نفراعضای اصلی و هجده نفر افراد ذخیره ) ، بدوا با تشکیل مجمع عمومی مرکب از اعضای هیئت مدیره کلیه کانون های کشور که به دعوت کانون استان تهران تشکیل می گردد از بین کارشناسان معتبر نسبت به تعیین ” هیئت نظارت بر انتخابات شورای عالی ” برای هر استان به پیشنهاد هر یک از هیئت مدیره های استان ها اقدام می گردد . تعداد اعضای هیئت نظارت مذکور باید به نحوی باشدکه برای هر استان لااقل سه نفر به عنوان ناظر بر انتخابات ، به شرط آن که ناظران خود داوطلب عضویت در شورای عالی نباشند ، انتخاب شوند . نحوه تشکیل ، حد نصاب ، اداره جلسه و سایر ضوابط مجمع عمومی هیئت مدیره کانون ها ، طبق نظامات و تشریفات مقرر در قانون و این آئین نامه می باشد که برای مجامع عمومی پیش بینی شده است .

ماده ۱۱- انتخابات اعضای شورای عالی در یک روزه و ساعت معین در کل کشور انجام و صندوق اخذ رای در محل کانون های مربوط یا نمایندگی های کانون ذی ربط مستقر می گردد . کارشناسان واجد شرایط رای دادن در ساعات تعیین شده برای تکمیل تعرفه منظم به رای و اخذ برگ مخصوص رای گیری شخصا با در دست داشتن پروانه کارشناسی معتبر در محل صندوق کانون استان یا نمایندگی مربوط مراجعه و به طور مخفیانه رای خواهند داد . صندوق ها باید قبلا با نظارت ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره ها لاک و مهر شده و برگ های آراء نیز قبلا توسط ناظران مذکور امضاء و مهر گردد .
تبصره – مجمع عمومی هیئت مدیره استان ها می توانند در صورت داشتن امکانات اخذ رای در استان هایی که در آنها کانون تشکیل نشده و به صورت نمایندگی یکی از کانون ها اداره می شوند ناظران را معرفی و در همان روز و ساعت و تاریخ اخذ رای ، در استان های مذکور نیز صندوق اخذ رای مستقر نمایند .

ماده ۱۲- پس از خاتمه مهلت اخذ رای ، صندوق ها در محل کانون با محل نمایندگی مربوط ، با حضور ناظران منتخب مجمع عمومی هیئت مدیره کانون ها و دو نفر نمایندگان هیئت مدیره کانون مربوط که خود داوطلب انتخاب در شورای عالی نمی باشند مفتوح گردیده ، شمارش و قرائت آراء انجام می گردد . سپس اسامی منتخبان بر اساس آراء ماخوذه صندوق یا صندوق های اخذ رای آن استان به ترتیب آراء مکتسبه صورت مجلس و به امضاء اضاء جلسه رسیده و برای شورای عالی ارسال می شود .

ماده ۱۳- اولین جلسه شورای عالی ، حداکثر پانزده روز پس از انتخابات مرحله دوم ، با حضور کلیه اعضاء اصلی تشکیل می گردد . در این جلسه ، اعضاء از بین خود رئیس ، نایب رئیس ، خزانه دار کار پرداز ، دو نفر منشی و دو نفر بازرس با اکثریت آراء انتخاب می نمایند .
تبصره ۱- دعوت اعضاء برای تشکیل جلسه به وسیله رئیس شورای عالی صورت می گیرد و در اولین دوره به دعوت رئیس کانون استان تهران می باشد .
تبصره ۲- چنانچه در جلسه اول همه اعضاء شرکت ننمایند ، ظرف یک هفته جلسه بعدی تشکیل و با حضور نصف به علاوه یک اعضاء اصلی رسمیت خواهد یافت . رای دو سوم حاضران در جلسه معتبر است .
تبصره ۳- جلسات شورای عالی در هر ماه یک بار تشکیل می شود و در صورت ضرورت جلسات فوق العاده تشیل خواهد شد .

ماده ۱۴- چگونگی ایجاد تشکیلات سازمانی و تقسیم وظائف اعضاء شورای عالی طبق دستورالعمل داخلی شورای مزبور صورت خواهد گرفت .

ماده ۱۵- عضویت در شورای عالی افتخاری است و باین عضویت و شرکت در جلسات حق الزحمه ای پرداخت نمی شود .
تبصره – چنانچه هر یک از اعضاء به تشخیص و تصویب شورای عالی به صورت موظف در این شورا مشغول به کار گردند ، با تصویب شورای یاد شده حق الزحمه ای متناسب برای دوران اشتغال به آنان پرداخت می گردد .

ماده ۱۶- هزینه های جاری شورای عالی در بودجه ای که همه ساله توسط شورای مزبور تصویب می گردد ، از محل درآمد کانون استان ها به نسبت بودجه سالانه هر کانون تامین می شود . کانون ها مکلف به پرداخت این هزینه ها در ظرف سال می باشند .

ماده ۱۷- شورای عالی می تواند از طریق کانون های مستقل مربوط ، محدوده مورد عمل کارشناسان رسمی را به حوزه معینی منحصر نماید . کارشناسان رسمی موظفند نظاماتی را که از طریق شورای عالی با رعایت قانون و این آئین نامه اعلام می گردد رعایت نمایند .

ماده ۱۸- شورای عالی می تواند از میان کارشناسان رسمی کانون های کشور در هر رشته ، هیئت یا هیئت های مرکب از حداقل سه نفر کارشناس رسمی به عنوان کمیسیون های مشورتی علمی و فنی کارشناسان آن رشته انتخاب نماید تا ضمن همکاری لازم در تهیه سوالات آزمون و نیز اعطاء صلاحیت اولیه یا اضافی به کارشناسان رسمی یا متقاضیان کارشناسی ، نظر مشورتی خود را به شورای عالی و یا به کانون هایی که شورای عالی به آنها تفویض اختیار نموده اعلام نمایند .

ماده ۱۹- به منظور هماهنگی و امکان استفاده از کارشناسان رسمی کشور در دعاوی خارجی و محاکم و مراجع بین المللی ، شورای عالی موظف است کارت و پروانه کارشناسان رسمی کل کشور را علاوه بر زبان فارسی به زبان انگلیسی نیز تهیه و جهت استفاده آنها در اختیار کانون های کشور قرار دهد .

ماده ۲۰- اعضای شورای عالی برای مدت چهارسال با رای کارشناسان رسمی کل کشور انتخاب می شوند و انتخاب مجدد تنها برای یک دوره دیگر بلامانع است .

ماده ۲۱- مکاتبات شورای عالی صرفا از طریق رئیس شورا و در غیات وی با نایب رئیس خواهد بود .

ماده ۲۲- مقررات ، دستورالعمل ها و ضوابطی که در حدود مقررات قانون و این آئین نامه ها توسط شورای عالی تصویب و ابلاغ می گردد و همچنین در کلیه مواردی که در اجرای این آئین نامه ابهاماتی پیش آید ، نظر شورای عالی که با درنظر گرفتن مقررات قانون و این آئین نامه اعلام می گردد معتبر بوده و برای کلیه کارشناسان رسمی کانون ها و مراجع مربوط لازم الرعایه می باشد .